REGULAMIN
NIEWIDZIALNEGO DOMU

§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Regulamin jest wewnętrznym aktem prawnym regulującym zasady zwiedzania Niewidzialnego Domu.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego, leksykalnego znaczenia:
  1. Niewidzialny Dom – atrakcja turystyczna zlokalizowana przy ul. Strumykowej 5 w Toruniu (87-100) oraz ul. Wita Stwosza 12/2a we Wrocławiu, prowadzona
   przez firmę Niewidzialny Dom Sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Strumykowej 5, 87-100 Toruń, wpisaną do KRS pod numerem 0000387729, do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu, REGON 340917376, NIP 9562290568;
  2. Recepcja – miejsce, w którym pracownicy Niewidzialnego Domu dokonują rezerwacji terminów zwiedzania, sprzedają bilety, przydzielają Przewodnika Grupie, przekazują Zwiedzającym podstawowe informacje organizacyjne i omawiają zasady bezpieczeństwa podczas zwiedzania;
  3. Zwiedzający – turysta/klient lub Grupa turystów (dorosłych oraz dzieci), która zakupiła bilet wstępu w liczbie nie przekraczającej 10 osób;
  4. Przewodnik – pracownik Niewidzialnego Domu, odpowiedzialny za oprowadzanie Grupy podczas zwiedzania;
  5. Strefa widzialna – strefa, w której znajduje się Recepcja, stół warsztatowy, szafki depozytowe oraz toalety;
  6. Strefa niewidzialna – strefa, w której znajduje się główna atrakcja Niewidzialnego Domu, do której wstęp możliwy jest tylko po opłaceniu biletu.
§ 2
Rezerwacja i zakup biletów
 1. Warunkiem zwiedzania Niewidzialnego Domu jest zakup biletu wstępu, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
 2. Aktualny cennik oraz godziny otwarcia i zwiedzania Niewidzialnego Domu znajdują się na stronie www.niewidzialnydom.pl, oraz na miejscu w Recepcjach obiektów.
 3. Osoby dokonujące rezerwacji, przed zakupem biletu oraz rozpoczęciem zwiedzania zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Niewidzialnego Domu na stronie www.niewidzialny.pl lub na Recepcji.
 4. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu i obowiązkiem przestrzegania wszystkich jego punktów.
 5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
 6. Rezerwacji i zakupu biletów dokonać można poprzez stronę internetową, telefonicznie lub na miejscu w Recepcji.
 7. Przy rezerwacji należy podać swoje: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, ewentualne uwagi. Następnie należy wybrać wolny termin, godzinę zwiedzania oraz określić ilość biletów.
 8. W przypadku prawidłowo dokonanej rezerwacji i zakupu biletów, na podany adres email, zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację oraz bilet, który należy przedstawić na Recepcji w wersji drukowanej lub elektronicznej.
 9. W przypadku anulowania rezerwacji zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
§ 3
Ochrona danych osobowych (RODO)
 1. Administratorem danych osobowych jest Niewidzialny Dom Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Strumykowej 5, 87-100 Toruń, wpisaną do KRS pod numerem 0000387729 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu, REGON 340917376, NIP 9562290568.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rezerwacji biletów i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dniach 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Każdy klient Niewidzialnego Domu ma prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowanych decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez Niewidzialny Dom Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Strumykowej 5, 87-100 Toruń, wpisaną do KRS pod numerem 0000387729 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez VII Wydział Gospodarczy KRS w Toruniu.
 7. Przetwarzanie dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą zaszyfrowanych i zabezpieczonych hasłem urządzeń przenośnych, w których zastosowane jest szyfrowanie nośnika, poza obszarem przetwarzania danych, jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody administratora.
§ 4
Organizacja zwiedzania
 1. Niewidzialny Dom można zwiedzać Indywidualnie lub w Grupach zorganizowanych.
 2. Zwiedzanie Niewidzialnego Domu składa się z dwóch części: Strefy niewidzialnej i Strefy widzialnej- warsztatowej. Na całość zwiedzania Zwiedzający powinien zarezerwować ok 6o min.
 3. W celach organizacyjnych Zwiedzający powinni przybyć 15 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania. W tym czasie pracownik Niewidzialnego Domu poinformuje o zasadach obowiązujących podczas zwiedzania.
 4. W przypadku spóźnienia na rozpoczętą już godzinę zwiedzania, mimo opłaconego biletu, pracownik Niewidzialnego Domu może odmówić wstępu, ze względu na komfort zwiedzania i bezpieczeństwo pozostałych osób w Grupie.
 5. Przed rozpoczęciem zwiedzania w specjalnie przygotowanych szafkach zamykanych na klucz, tzw. depozycie (bezpłatnym) Zwiedzający pozostawiają obowiązkowo: odzież wierzchnią, torby i plecaki, okulary i zegarki, telefony komórkowe oraz wszelkie rzeczy emitujące światło i dźwięk.
 6. Niewidzialny Dom zastrzega sobie prawo do odmowy zwiedzania osobom, które nie spełniają warunków zawartych w punkcie 5.
 7. Za kluczyk do szafki depozytowej odpowiada Zwiedzający. W przypadku zgubienia klucza Zwiedzający poniesie opłatę w wysokości 25,00 zł., płatne bezpośrednio w Recepcji.
 8. Zwiedzający ma możliwość przechowania klucza szafki depozytowej w Recepcji. Niewidzialny Dom nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne kradzieże i zniszczenia przedmiotów powstałe w czasie przechowywania w depozycie.
 9. Za rzeczy pozostawione na terenie Niewidzialnego Domu, Niewidzialny Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Na terenie Niewidzialnego domu obowiązują następujące zakazy:
  1. wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika osób niewidomych;
  2. palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia;
  3. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów;
  4. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów uznawanych za potencjalnie niebezpieczne;
  5. używania instrumentów muzycznych, radioodbiorników oraz innego sprzętu nagłaśniającego;
  6. nagrywania telefonem komórkowym lub innym urządzeniem;
 11. Do zwiedzania nie mogą przystąpić osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Niewidzialny Dom zastrzega sobie prawo do odmowy zwiedzania osobom, które nie spełniają powyższych warunków.
 12. Zwiedzający rozpoczyna zwiedzanie z własnej, nieprzymuszonej woli i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia, które mają miejsce w trakcie zwiedzania. Niewidzialny Dom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe, zdrowotne, straty materialne etc. wynikające ze specyfiki zwiedzania Niewidzialnego Domu i niedostosowanie się do zasad wyznaczonych przez pracowników Recepcji i Przewodników.
 13. Osoba zachowująca się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób, zakłóca porządek zwiedzania innym Zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – może być poproszona o opuszczenie Niewidzialnego Domu, bez prawa do zwrotu kosztu zakupionego biletu.
 14. Grupy Zwiedzających mogą liczyć od 2 do maksymalnie 11 osób. Ze względów bezpieczeństwa Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania zasad, zaleceń i poleceń Przewodników Niewidzialnego Domu.
 15. Zwiedzanie Niewidzialnego Domu skierowane jest dla osób od 9-go roku życia. W szczególnych przypadkach za zgodą recepcji i pod opieką Rodzica możliwe jest wejście dziecka w wieku 8 lat.
 16. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun Grupy. Niewidzialny Dom nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy Zwiedzających.
 17. W sytuacji awaryjnej, np. w wyniku lęku, złego samopoczucia, czy innych zdarzeń powstałych podczas zwiedzania, Zwiedzający w każdej chwili, ma prawo przerwać zwiedzanie, informując Przewodnika o chęci opuszczenia Grupy, który przeprowadza Zwiedzającego do Strefy widzialnej.
 18. W przypadku rezygnacji z kontynuowania zwiedzania przez Zwiedzającego (na jakimkolwiek jego etapie) Niewidzialny Dom nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów biletu.
 19. Ze względów bezpieczeństwa w Strefie widzialnej zainstalowany jest monitoring.
§ 5
Osoby niepełnosprawne
 1. Osoby niewidome po okazaniu Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej i wcześniejszej rezerwacji terminu zwiedzania, mają bezpłatny wstęp do Strefy niewidzialnej.
 2. Osoby z niedosłuchem lekkim i umiarkowanym mają możliwość skorzystania z biletu w cenie ulgowej, po wcześniejszym okazaniu Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej.
 3. Osoby z niedosłuchem znacznym i głębokim z uwagi na charakter i specyfikę atrakcji oraz bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Zwiedzających, nie powinny uczestniczyć w zwiedzaniu Niewidzialnego Domu.
 4. Powierzchnia Niewidzialnego Domu dostosowana jest do osób z dysfunkcją ruchową. Niezbędna jest wcześniejsza konsultacja w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa (dodatkowy opiekun/przewodnik) dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 5. Z uwagi na charakter i specyfikę atrakcji Niewidzialnego Domu oraz bezpieczeństwo swoje oraz pozostałych Zwiedzających, niemożliwy jest udział w zwiedzaniu osób poruszających się o kulach.
 6. W przypadku osób niepełnosprawnych, z orzeczeniem wydanym z uwagi na autyzm, Zespół Aspergera i pozostałymi niepełnosprawnościami, przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletu wymagana jest wcześniejsza konsultacja z pracownikami Recepcji.
 7. Opiekunowie osób niepełnosprawnych uprawnieni są do zakupu biletu w cenie
  ulgowej.
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne umieszczone na stronie internetowej www.niewidzialnydom.pl chronione są prawem autorskim i są
  własnością firmy Niewidzialny Dom Sp. z o. o., z siedzibą w Toruniu, właściciela marki Niewidzialny Dom.
 2. Zwiedzających zobowiązujemy do nierozpowszechniania informacji o atrakcji Niewidzialnego Domu, tak aby jakiekolwiek sugestie i oceny nie zakłóciły ewentualnych doznań i wrażeń osobom planującym odwiedzenie Niewidzialnego Domu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.niewidzialnydom.pl oraz na miejscu w Recepcji.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

niewidzialny dom © 2024